در این دوره آموزشی قرار است که تمامی مطالب کتاب درسی خط به خط آموزش داده شوذ تا بتوانیم با یاری شما ریاضیات هفتم را به زانو در بیاوریم. در این دوره ابتدا مفهوم هر بخش به صورت مناسب و کامل توضیح داده شده و بعد به حل تمرینات و مثال پرداخته ایم. در انتهای تست هایی برای عزیزان ارائه شده تا یادگیری به صورت کامل ایجاد شود. 

پیش نیاز های دوره:

اهداف دوره

1- تسلط کامل بر روی تمامی نکات درسی کتاب ریاضی هفتم

2- یادگیری کامل مفاهیم پایه ریاضی به صورت عمیق

در پایان دوره چه چیزی یاد می گیریم؟

برطرف شدن مشکلات دانش آموز در درس ریاضی کلاس هفتم

گرفتن نمره بالا در امتحانات ریاضی کلاس هفتم

نقشه راه

در این دوره ابتدا مطالب به صورت مفهوم توضیح داده شده، سپس برای هر مفهوم تمیرین های مرتبط حل شده تا دانش‌آموز تسلط کافی را به دست آورد و در انتها به تمرین های اضافی که ارائه می‌شود بتواند همه مطالب را ملکه ذهن خود کند. در پایان هر فصل آزمونی طراحی شده است دا سطح یادگیری دانش آموز در آن فصل سنجیده شود.

سرفصل دوره

  فصل۱: راهبردهای حل مسئله

  رایگان
 • 1

  معرفی دوره

  محتوای رایگان
 • 2

  راهبرد های حل مسئله

  محتوای رایگان
 • 3

  روش های درک مسئله از عنوان های حل مسئله

  محتوای رایگان
 • 4

  راهبرد حل مسئله

  محتوای رایگان
 • 5

  روش بازگشت به عقب

  محتوای رایگان
 • 6

  راهبرد رسم شکل

  محتوای رایگان
 • 7

  مثالی از راهبرد رسم شکل

  محتوای رایگان
 • 8

  راهبرد الگوسازی

  محتوای رایگان
 • 9

  مثالی از راهبرد الگوسازی

  محتوای رایگان
 • 10

  حذف حالت هاب نامطلوب

  محتوای رایگان
 • 11

  مثالی از حذف حالت های نامطلوب

  محتوای رایگان
 • 12

  راهبرد الگویابی

  محتوای رایگان
 • 13

  مثالی از راهبرد الگویابی

  محتوای رایگان
 • 14

  راهبرد حدس و آزمایش

  محتوای رایگان
 • 15

  مثالی از راهبرد حدس و آزمایش

  محتوای رایگان
 • 16

  راهبرد زیر مسئله

  محتوای رایگان
 • 17

  مثالی از راهبرد زیر مسئله

  محتوای رایگان
 • 18

  راهبرد حل مسئله ساده تر

  محتوای رایگان
 • 19

  مثالی از راهبرد حل مسئله ساده تر

  محتوای رایگان
 • 20

  راهبرد روش های نمادین

  محتوای رایگان
 • 21

  مثالی از راهبرد روش های نمادین

  محتوای رایگان
 • فصل۲: عددهای صحیح

  رایگان
 • 22

  معرفی اعداد علامت دار

  محتوای رایگان
 • 23

  اعداد صحیح روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 24

  معرفی اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 25

  معرفی قرینه اعداد صحیح روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 26

  جمع و تفریق اعداد بر روی محور اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 27

  حل نمونه سوال از مبحث اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 28

  روش 1 در جمع و تفریق اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 29

  روش 2 در جمع و تفریق اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 30

  روش 3 در جمع و تفریق اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 31

  محاسبه تقریبی جمع و تفریق اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 32

  تقسیم اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 33

  روش های ضرب اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 34

  حل نمونه سوال از مبحث اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • فصل۳: جبر و معادله

  رایگان
 • 35

  متغیر ها

  محتوای رایگان
 • 36

  الگوی عددی

  محتوای رایگان
 • 37

  تعمیم الگوی عددی و فرمول آن

  محتوای رایگان
 • 38

  حل نمونه سوال از مبحث الگوی عددی

  محتوای رایگان
 • 39

  تعریف عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 40

  تعمیم عبارت جبری

  محتوای رایگان
 • 41

  ضرب تک جمله ای در عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 42

  ضرب اعداد در چند جمله ای ها

  محتوای رایگان
 • 43

  ساده کردن عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 44

  مثالی از ساده کردن عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 45

  مقدار عددی یک عبارت جبری

  محتوای رایگان
 • 46

  معادله

  محتوای رایگان
 • 47

  روش های حل معادله

  محتوای رایگان
 • 48

  مثالی از روش های حل معادله

  محتوای رایگان
 • 49

  کاربرد معادله در حل مسئله

  محتوای رایگان
 • 50

  مثالی از کاربرد های معادله در حل مسئله قسمت اول

  محتوای رایگان
 • 51

  مثالی از کاربرد معادله در حل مسئله قسمت دوم

  محتوای رایگان
 • 52

  مثالی از کاربرد معادله در حل مسئله قسمت سوم

  محتوای رایگان
 • 53

  مثالی از کاربرد معادله در حل مسئله قسمت چهارم

  محتوای رایگان
 • فصل۴: هندسه و استدلال

  رایگان
 • 54

  مفاهیم ابتدایی در بین خطوط

  محتوای رایگان
 • 55

  روابط بین پاره خط ها

  محتوای رایگان
 • 56

  نامساوی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 57

  مثالی از مبحث خطوط

  محتوای رایگان
 • 58

  زاویه و انواع آن

  محتوای رایگان
 • 59

  تعریف مبحث نیمساز

  محتوای رایگان
 • 60

  تعریف زوایای متمم

  محتوای رایگان
 • 61

  تعریف زوایای مکمل

  محتوای رایگان
 • 62

  مثالی از زوایای مکمل

  محتوای رایگان
 • 63

  دسته بندی مثلث ها نسبت به زاویه ها

  محتوای رایگان
 • 64

  انواع چند ضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 65

  مثالی از انواع چند ضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 66

  انتقال اشکال هندسی

  محتوای رایگان
 • 67

  تعریف تقارن محوری

  محتوای رایگان
 • 68

  مثالی از تقارن محوری

  محتوای رایگان
 • 69

  دوران و انواع آن

  محتوای رایگان
 • 70

  اشکال هندسی هم نهشت

  محتوای رایگان
 • 71

  مثالی از مبحث هندسه

  محتوای رایگان
 • فصل۵: شمارنده ها و اعداد اول

  رایگان
 • 72

  تعریف شمارنده اعداد

  محتوای رایگان
 • 73

  تعریف اعداد اول

  محتوای رایگان
 • 74

  نکته مهم از اعداد اول

  محتوای رایگان
 • 75

  بخش پذیری اعداد

  محتوای رایگان
 • 76

  تجزیه اعداد

  محتوای رایگان
 • 77

  مثالی از تجزیه اعداد

  محتوای رایگان
 • 78

  تعریف مبحث بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک

  محتوای رایگان
 • 79

  مثالی از مبحث ب.م.م

  محتوای رایگان
 • 80

  روش دوم در بدست اوردن ب.م.م

  محتوای رایگان
 • 81

  مثالی از مبحث ب.م.م

  محتوای رایگان
 • 82

  مثالی از مبحث ب.م.م2

  محتوای رایگان
 • 83

  تعمیم مبحث ب.م.م

  محتوای رایگان
 • 84

  انواع مضرب اعداد

  محتوای رایگان
 • 85

  کوچکترین مضرب مشترک

  محتوای رایگان
 • 86

  روش دوم در بدست آوردن ک.م.م اعداد

  محتوای رایگان
 • 87

  مثالی از مبحث ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 88

  مثال و نکته از مبحث ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 89

  تعمیم مبحث ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 90

  مثالی از مبحث ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 91

  مثالی از مبحث ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 93

  حجم های هندسی و برخی از انها

  محتوای رایگان
 • فصل۶: سطح و حجم

  رایگان
 • 92

  تعریف حجم های هندسی

  محتوای رایگان
 • 94

  مثالی از مبحث حجم های هندسی

  محتوای رایگان
 • 95

  مثالی از مبحث حجم

  محتوای رایگان
 • 96

  حجم های منشوری

  محتوای رایگان
 • 97

  تعریف منشور چند پهلو

  محتوای رایگان
 • 98

  تعریف مساحت جانبی منشور

  محتوای رایگان
 • 99

  مساحت کل منشور

  محتوای رایگان
 • 100

  تعریف گسترده منشور

  محتوای رایگان
 • 101

  مثالی از مبحث مساحت جانبی

  محتوای رایگان
 • 102

  مثالی از مبحث مساحت جانبی

  محتوای رایگان
 • 103

  مثالی از مبحث مساحت کل

  محتوای رایگان
 • 104

  مثالی ترکیبی از مساحت کل و حجم کل

  محتوای رایگان
 • فصل۷: توان و جذر

  رایگان
 • 105

  تعریف توان

  محتوای رایگان
 • 106

  مثالی کلی از مبحث توان

  محتوای رایگان
 • 107

  نکات ابتدایی در مورد مبحث توان ها

  محتوای رایگان
 • 108

  ساده کردن عبارات توان دار قسمت 1

  محتوای رایگان
 • 109

  ساده کردن عبارات توان دار قسمت 2

  محتوای رایگان
 • 110

  ساده کردن عبارات توان دار قسمت 3

  محتوای رایگان
 • 111

  مثالی از مبحث توان ها

  محتوای رایگان
 • 112

  مثالی از مبحث توان ها

  محتوای رایگان
 • 113

  مثالی از مبحث توان ها

  محتوای رایگان
 • 114

  مثالی از مبحث توان ها

  محتوای رایگان
 • 115

  عددهای توان دار خاص

  محتوای رایگان
 • 116

  تعریف ریشه یک عدد

  محتوای رایگان
 • 117

  نکات درباره مبحث ریشه گیری و جذر اعداد

  محتوای رایگان
 • 118

  مثالی از ریشه گیری اعداد

  محتوای رایگان
 • 119

  اعداد مربع کامل

  محتوای رایگان
 • 120

  مقدار تقریبی رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 121

  مثالی از مقدار تقریبی رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 122

  مقایسه رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 123

  مثالی از مبحث رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • فصل۸: بردار و مختصات

  رایگان
 • 124

  بردار و انواع قسمت های آن

  محتوای رایگان
 • 125

  تعمیم مبحث بردار و قسمت های آن

  محتوای رایگان
 • 126

  انواع بردار

  محتوای رایگان
 • 127

  عدد متناظر با بردار روی محور

  محتوای رایگان
 • 128

  تعریف مختصات

  محتوای رایگان
 • 129

  بررسی نقاط در مختصات

  محتوای رایگان
 • 130

  بررسی مختصات بردار در مختصات

  محتوای رایگان
 • 131

  جمع و تفریق مختصاتی

  محتوای رایگان
 • 132

  مثالی از جمع و تفریق مختصاتی1

  محتوای رایگان
 • 133

  مثالی از جمع و تفریق مختصاتی2

  محتوای رایگان
 • 134

  مثالی از جمع و تفریق مختصاتی3

  محتوای رایگان
 • 135

  قاعده انتقال در مبحث مختصات

  محتوای رایگان
 • 136

  مثالی کلی از مبحث مختصات

  محتوای رایگان
 • فصل۹: آمار و احتمال

  رایگان
 • 137

  تعریف مبحث آمار

  محتوای رایگان
 • 138

  داده های آماری

  محتوای رایگان
 • 139

  انواع نمودار در علم آمار

  محتوای رایگان
 • 140

  نمودار دایره ای در علم آمار

  محتوای رایگان
 • 141

  انواع اتفاق در علم آمار

  محتوای رایگان
 • 142

  احتمال رخ دادن یک اتفاق

  محتوای رایگان
 • 143

  مثالی از احتمال رخ دادن یک پیشامد

  محتوای رایگان
 • 144

  مثالی از احتمال رخ دادن یک پیشامد

  محتوای رایگان
 • 145

  مثالی از احتمال رخ دادن یک پیشامد

  محتوای رایگان
ریاضی هفتم
مدت دوره
300دقیقه
تعداد فصل
9
تعداد جلسات
145
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
بهرام ترحمی
درباره مدرس

آموزگار

 • 0
 • 0

سبد خرید