سرفصل دوره

  فصل۱: عددهای صحیح و گویا

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

  محتوای رایگان
 • 2

  مجموعه اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 3

  نمایش جمع و تفریق اعداد صحیح روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 4

  جمع و تفریق جبری اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 5

  ضرب و تقسیم اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 6

  به توان رساندن اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 7

  اولویت انجام محاسبات

  محتوای رایگان
 • 8

  مثالی از انجام محاسبات در اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 9

  دنباله منظم

  محتوای رایگان
 • 10

  قانون گاوس

  محتوای رایگان
 • 11

  مثالی از دنباله منظم

  محتوای رایگان
 • 12

  مثالی از قانون گاوس

  محتوای رایگان
 • 13

  تعریف اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 14

  نمایش اعداد گویا بر روی محور اعدا صحیح

  محتوای رایگان
 • 15

  مثالی از نمایش اعداد گویا بر روی محور اعداد صحیح

  محتوای رایگان
 • 16

  تعریف اعداد گویا مساوی

  محتوای رایگان
 • 17

  ساده کردن کسر ها

  محتوای رایگان
 • 18

  مقایسه اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 19

  بازه بین دو عدد

  محتوای رایگان
 • 20

  مثالی از اعداد گویا برابر

  محتوای رایگان
 • 21

  مثالی از ساده کردن عبارت ها

  محتوای رایگان
 • 22

  جمع و تفریق اعداد گویا بر روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 23

  جمع و تفریق جبری اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 24

  مثالی از جمع و تفریق اعداد بر روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 25

  مثالی از جمع و تفریق جبری اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 26

  معکوس کردن اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 27

  تعریف ضرب اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 28

  مثالی از مبحث ضرب اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 29

  تعریف تقسیم اعداد گویا

  محتوای رایگان
 • 30

  محاسبه عبارات ترکیبی

  محتوای رایگان
 • 31

  مثالی از محاسبات ترکیبی

  محتوای رایگان
 • فصل۲: عددهای اول

  رایگان
 • 32

  یاداوری انواع اعداد

  محتوای رایگان
 • 33

  یاداوری روش تجزیه اعداد

  محتوای رایگان
 • 34

  یاداوری مبحث ب.م.م و ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 35

  مثالی از مبحث ب.م.م و ک.م.م

  محتوای رایگان
 • 36

  مثالی از ب.م.م و ک.م.م اعداد2

  محتوای رایگان
 • 37

  الگوریتم غربال

  محتوای رایگان
 • 38

  تعمیم مبحث الگوریتم غربال

  محتوای رایگان
 • 39

  مثال هایی از مبحث الگوریتم غربال

  محتوای رایگان
 • فصل۳: چند ضلعی ها

  رایگان
 • 40

  تعریف چندضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 41

  تعریف تقارن

  محتوای رایگان
 • 42

  مثالی از مبحث تقارن

  محتوای رایگان
 • 43

  تعمیم مبحث تقارن و چند ضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 44

  مرکز تقارن

  محتوای رایگان
 • 45

  مثالی از چند ضلعی و تقارن

  محتوای رایگان
 • 46

  قضیه خطوط موازی و مورب

  محتوای رایگان
 • 47

  مثالی از مبحث خطوط موازی و مورب

  محتوای رایگان
 • 48

  مثالی از مبحث خطوط موازی و مورب 2

  محتوای رایگان
 • 49

  قضیه تعامد

  محتوای رایگان
 • 50

  تعمیم مبحث تعامد

  محتوای رایگان
 • 51

  مثالی از مبحث تعامد

  محتوای رایگان
 • 52

  مثالی از مبحث تعامد2

  محتوای رایگان
 • 53

  تعریف انواع چهارضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 54

  نمودار متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 55

  مثالی از مبحث نمودار متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 56

  مثالی از مبحث نمودار متوازی الاضلاع2

  محتوای رایگان
 • 57

  مثالی از ویژگی های لوزی

  محتوای رایگان
 • 58

  مثالی از ویژگی های لوزی2

  محتوای رایگان
 • 59

  مثالی از ویژگی های مربع

  محتوای رایگان
 • 60

  ذوزنقه و انواع آن

  محتوای رایگان
 • 61

  مثالی از مبحث چهارضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 62

  تعریف زوایای داخلی چندضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 63

  مثالی از زوایای داخلی چندضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 64

  مثالی از مبحث زوایای داخلی چند ضلعی ها2

  محتوای رایگان
 • 65

  مثالی از مبحث زوایای داخلی چندضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 66

  مثالی از زوایای داخلی چند ضلعی ها 3

  محتوای رایگان
 • 67

  مثالی از زوایای داخلی چند ضلعی ها 4

  محتوای رایگان
 • 68

  تعریف زوایای خارجی چند ضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 69

  مثالی از زوایای خارجی چندضلعی ها1

  محتوای رایگان
 • 70

  اثباتی از زوایای خارجی

  محتوای رایگان
 • 71

  نکته در قالب مثال

  محتوای رایگان
 • 72

  مثالی از زوایای خارجی 2

  محتوای رایگان
 • 73

  مثالی از زوایای خارجی 3

  محتوای رایگان
 • فصل۴: جبر و معادله

  رایگان
 • 74

  تعریف جبر

  محتوای رایگان
 • 75

  کاربرد جبر

  محتوای رایگان
 • 76

  مثالی از جمع و تفریق عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 77

  مثالی از کاربرد جبر در بدست اوردن جملات عمومی

  محتوای رایگان
 • 78

  گسترده نویسی عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 79

  مثالی از گسترده نویسی عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 80

  ضرب عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 81

  مثالی از ضرب عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 82

  مثالی از ضرب عبارات جبری2

  محتوای رایگان
 • 83

  مثالی از ضرب عبارات جبر ی3

  محتوای رایگان
 • 84

  مثالی از مبحث ضرب عبارت جبری

  محتوای رایگان
 • 85

  تعریف مقدار دهی به عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 86

  مثالی از مقدار دهی عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 87

  مثالی از مقدار هی عبارات جبری2

  محتوای رایگان
 • 88

  تعریف روش تجزیه عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 89

  مثالی از تجزیه عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 90

  مثالی از تجزیه عبارات جبری2

  محتوای رایگان
 • 91

  ساده کردن عبارات با استفاده از تجزیه

  محتوای رایگان
 • 92

  مثالی از ساده کردن کسر ها با استفاده از تجزیه

  محتوای رایگان
 • 93

  مثالی ترکیبی از ساده کردن کسر ها و مقدار دهی

  محتوای رایگان
 • 94

  مثالی از به توان رساندن عبارات جبری داخل پرانتز

  محتوای رایگان
 • 95

  مثالی از به توان رساندن عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 96

  یاداوری روش حل معادله

  محتوای رایگان
 • 97

  معادلات کسری

  محتوای رایگان
 • 98

  مثالی از معادلات کسری 1

  محتوای رایگان
 • 99

  مثالی از معادلات کسری 2

  محتوای رایگان
 • 100

  مثالی از معادلات کسری 3

  محتوای رایگان
 • 101

  مثالی از معادلات کسری 4

  محتوای رایگان
 • 102

  کاربرد معادله در حل مسئله

  محتوای رایگان
 • 103

  کاربرد معادله در حل مسئله2

  محتوای رایگان
 • 104

  کاربرد معادله در حل مسئله3

  محتوای رایگان
 • 105

  کاربرد معادله در حل مسئله4

  محتوای رایگان
 • فصل۵: بردار و مختصات

  رایگان
 • 106

  یادآوری مبحث مختصات

  محتوای رایگان
 • 107

  مثالی از مختصات نقاط

  محتوای رایگان
 • 108

  مثالی از مختصات نقاط

  محتوای رایگان
 • 109

  تعریف مبحث بردار در مختصات

  محتوای رایگان
 • 110

  روابط بین بردار ها

  محتوای رایگان
 • 111

  روابط جمع برداری

  محتوای رایگان
 • 112

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 113

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 114

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 115

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 116

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 117

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 118

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 119

  مثالی از مفاهیم مختصات

  محتوای رایگان
 • 120

  تعریف مبحث جمع بردار ها

  محتوای رایگان
 • 121

  مثالی از جمع برداری

  محتوای رایگان
 • 122

  مثالی از جمع برداری

  محتوای رایگان
 • 123

  مثالی از جمع برداری

  محتوای رایگان
 • 124

  مثالی از جمع برداری

  محتوای رایگان
 • 125

  تعریف تجزیه بردار ها

  محتوای رایگان
 • 126

  مثالی از تجزیه بردار ها

  محتوای رایگان
 • 127

  مثالی از تجزیه بردار ها

  محتوای رایگان
 • 128

  تعریف جمع مختصاتی بردار ها

  محتوای رایگان
 • 129

  مثالی از جمع مختصاتی بردار ها

  محتوای رایگان
 • 130

  مثالی از جمع مختصاتی بردار ها

  محتوای رایگان
 • 131

  مثالی از جمع مختصاتی بردار ها

  محتوای رایگان
 • 132

  مثالی از جمع مختصاتی بردار ها

  محتوای رایگان
 • 133

  تعریف ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 134

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 135

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 136

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 137

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 138

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 139

  مثالی ترکیبی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 140

  مثالی از ضرب عدد در بردار ها

  محتوای رایگان
 • 141

  تعریف بردار های واحد مختصات (بردار های یکه)

  محتوای رایگان
 • 142

  مثالی از بردار های یکه

  محتوای رایگان
 • 143

  مثالی از بردار های یکه

  محتوای رایگان
 • 144

  مثالی از بردار های یکه

  محتوای رایگان
 • 145

  تعریف مبحث معادلات مختصاتی

  محتوای رایگان
 • 146

  مثالی از معادلات مختصاتی

  محتوای رایگان
 • 147

  مثالی از معادلات مختصاتی

  محتوای رایگان
 • 148

  مثالی از معادلات مختصاتی

  محتوای رایگان
 • فصل۶: مثلث

  رایگان
 • 149

  تعریف مثلث قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 150

  تعریف اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 151

  مثالی از اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 152

  مثالی از اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 153

  مثالی از اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 154

  مثالی از اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 155

  مثالی از اصل فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 156

  تعریف عکس مبحث فیثاغورس

  محتوای رایگان
 • 157

  انواع اعداد فیثاغورسی

  محتوای رایگان
 • 158

  تعریف هم نهشتی

  محتوای رایگان
 • 159

  تعریف اجزای متناظر

  محتوای رایگان
 • 160

  مثالی از اجزای متناظر

  محتوای رایگان
 • 162

  مثالی از اجزای متناظر 2

  محتوای رایگان
 • 163

  حالت اول هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 164

  حالت دوم هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 165

  حالت سوم هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 166

  مثالی از حالت اول هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 167

  مثالی از حالت دوم هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 168

  مثالی از حالت سوم هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 169

  مثالی از حالات هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 170

  مثالی از حالات هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 171

  مثالی از حالات هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 172

  تعریف هم نهشتی مثلث قائم الزاویه 1

  محتوای رایگان
 • 173

  تعریف هم نهشتی مثلث قائم الزاویه 2

  محتوای رایگان
 • 174

  مثالی از هم نهشتی مثل های قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 175

  مثالی از هم نهشتی مثل های قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 176

  مثالی از هم نهشتی مثل های قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 177

  مثالی از هم نهشتی مثل های قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • فصل۷: توان و جذر

  رایگان
 • 178

  یاداوری ضرب اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 179

  مثالی از یاداوری ضرب اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 180

  مثالی از یاداوری ضرب اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 181

  جمع و تفریق اعدا توان دار

  محتوای رایگان
 • 182

  مثالی از جمع و تفریق اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 183

  مثالی از جمع و تفریق اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 184

  مثالی از جمع و تفریق اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 185

  قانون توان در توان

  محتوای رایگان
 • 186

  مثالی از قانون توان در توان

  محتوای رایگان
 • 187

  قانون تقسیم اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 188

  مثالی از قانون تقسیم اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 189

  مثالی از قانون تقسیم اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 190

  مثالی از قانون تقسیم اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 191

  مثالی از قانون تقسیم اعداد توان دار

  محتوای رایگان
 • 192

  یاداوری جذر اعداد

  محتوای رایگان
 • 193

  جذر تقریبی اعداد

  محتوای رایگان
 • 194

  مثالی از جذر تقریبی اعداد

  محتوای رایگان
 • 195

  مثالی از جذر تقریبی اعداد

  محتوای رایگان
 • 196

  مثالی از جذر تقریبی اعداد

  محتوای رایگان
 • 197

  رسم پاره خط با اندازه رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 198

  مثالی از رسم پاره خط با اندازه رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 199

  مثالی از رسم پاره خط با اندازه رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 200

  مثالی از نمایش اعداد رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 201

  خواص ضرب و تقسیم رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 202

  مثالی از خواص ضرب و تقسیم رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 203

  مثالی از خواص ضرب و تقسیم رادیکالی

  محتوای رایگان
 • 204

  جمع و تفریق رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 205

  مثالی از جمع و تفریق رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 206

  مثالی از جمع و تفریق رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 207

  ساده کردن رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 208

  ساده کردن رادیکال ها به روش محمد قرائی

  محتوای رایگان
 • 209

  مثالی از ساده کردن عبارات رادیکالی

  محتوای رایگان
 • فصل۸: آمار و احتمال

  رایگان
 • 210

  تعریف آمار

  محتوای رایگان
 • 211

  انواع نمودار های آماری