سرفصل دوره

 • 1

  معرفی نامه

 • 2

  ویژگی عمود منصف یک پاره خط

  محتوای رایگان
 • 3

  مثال ویژگی عمود منصف یک پاره خط

  محتوای رایگان
 • 4

  ترسیم عمود منصف یک پاره خط

  محتوای رایگان
 • 5

  ترسیم خط عمود و خط موازی

  محتوای رایگان
 • 6

  ویژگی نیمساز یک زاویه

  محتوای رایگان
 • 7

  مثال ویژگی نیمساز یک زاویه

  محتوای رایگان
 • 8

  ترسیم نیمساز یک زاویه_روش اول

  محتوای رایگان
 • 9

  ترسیم نیمساز یک زاویه_روش دوم

  محتوای رایگان
 • 10

  ترسیم متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 11

  ترسیم مستطیل

  محتوای رایگان
 • 12

  ترسیم لوزی و مربع

  محتوای رایگان
 • 13

  نام گذاری در مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 14

  ترسیم مثلث با داشتن طول سه ضلع

  محتوای رایگان
 • 15

  مثال ترسیم مثلث با داشتن طول سه ضلع

  محتوای رایگان
 • 16

  ترسیم های خاص

  محتوای رایگان
 • 17

  ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم_روش اول

  محتوای رایگان
 • 18

  حالت خاص ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم_روش اول

  محتوای رایگان
 • 19

  ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم_روش دوم

  محتوای رایگان
 • 20

  حالت خاص ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر ضلع سوم_روش دوم

  محتوای رایگان
 • 21

  ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر یکی از آن دو ضلع_روش اول

  محتوای رایگان
 • 22

  ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و ارتفاع وارد بر یکی از آن دو ضلع_روش دوم

  محتوای رایگان
 • 23

  ترسیم مثلث با داشتن طول دو ضلع و میانه وارد بر ضلع سوم

  محتوای رایگان
 • 24

  استدلال

  محتوای رایگان
 • 25

  همرسی نیمسازهای زوایای داخلی مثلث

  محتوای رایگان
 • 26

  همرسی نیمساز داخلی و دو نیمساز خارجی در مثلث

  محتوای رایگان
 • 27

  همرسی عمود منصف های اضلاع مثلث

  محتوای رایگان
 • 28

  مثال همرسی عمود منصف

  محتوای رایگان
 • 29

  همرسی ارتفاع های مثلث

  محتوای رایگان
 • 30

  محل همرسی ارتفاع های مثلث

  محتوای رایگان
 • 31

  گزاره و قضیه

  محتوای رایگان
 • 32

  عکس قضیه و قضیه دوشرطی

  محتوای رایگان
 • 33

  قضیه نامساوی اضلاع و زوایا

  محتوای رایگان
 • 34

  عکس قضیه نامساوی اضلاع و زوایا

  محتوای رایگان
 • 35

  مثال 1_قضیه نامساوی اضلاع و زوایا

  محتوای رایگان
 • 36

  مثال 2_ قضیه نامساوی اضلاع و زوایا

  محتوای رایگان
 • 37

  قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 38

  عکس قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 39

  مثال قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 40

  نتیجه 1 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 41

  نتیجه 2و3 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 42

  نتیجه 4 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 43

  نتیجه 5 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 44

  نتیجه 6و7 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 45

  نتیجه 8 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 46

  نتیجه 9 قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 47

  مثال اول نتایج قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 48

  مثال دوم نتایج قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 49

  مثال سوم نتایج قضیه نامساوی مثلث

  محتوای رایگان
 • 50

  نسبت و تناسب_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 51

  نسبت و تناسب_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 52

  مثال 1_نسبت و تناسب

  محتوای رایگان
 • 53

  مثال 2_نسبت و تناسب

  محتوای رایگان
 • 54

  مثال 3_نسبت و تناسب

  محتوای رایگان
 • 55

  قضیه تالس_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 56

  قضیه تالس_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 57

  مثال 1_قضیه تالس

  محتوای رایگان
 • 58

  مثال 2_قضیه تالس

  محتوای رایگان
 • 59

  پاره خط سوایی

  محتوای رایگان
 • 60

  مثال 1_پاره خط سوایی

  محتوای رایگان
 • 61

  مثال 2_پاره خط سوایی

  محتوای رایگان
 • 62

  اثبات قضیه تالس

  محتوای رایگان
 • 63

  عکس قضیه تالس

  محتوای رایگان
 • 64

  نتایج قضیه تالس_نتیجه 1

  محتوای رایگان
 • 65

  نتایج قضیه تالس_نتیجه 2

  محتوای رایگان
 • 66

  نتایج قضیه تالس_نتیجه 3

  محتوای رایگان
 • 67

  مثال1_نتایج قضیه تالس

  محتوای رایگان
 • 68

  مثال 2_نتایج قضیه تالس (روش اول)

  محتوای رایگان
 • 69

  مثال 2_نتایج قضیه تالس (روش دوم)

  محتوای رایگان
 • 70

  پاره خط میانگین مثلث

  محتوای رایگان
 • 71

  پاره خط میانگین ذوزنقه

  محتوای رایگان
 • 72

  مثال پاره خط میانگین ذوزنقه

  محتوای رایگان
 • 73

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 74

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 75

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش سوم

  محتوای رایگان
 • 76

  مثال 1_چهار ضلعی در چهار ضعلی

  محتوای رایگان
 • 77

  مثال 2_چهار ضلعی در چهار ضعلی

  محتوای رایگان
 • 78

  تشابه مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 79

  حالت های تشابه مثلث

  محتوای رایگان
 • 80

  تناسب اجزای مثلث های متشابه (تناسب میان ارتفاع ها)

  محتوای رایگان
 • 81

  تناسب اجزای مثلث های متشابه (تناسب میان نیمسازها)

  محتوای رایگان
 • 82

  تناسب اجزای مثلث های متشابه (تناسب میان میانه ها)

  محتوای رایگان
 • 83

  تناسب اجزای مثلث های متشابه (تناسب میان محیط و مساحت)

  محتوای رایگان
 • 84

  مثال 1_تشابه

  محتوای رایگان
 • 85

  مثال 2_تشابه

  محتوای رایگان
 • 86

  مثال 3_تشابه

  محتوای رایگان
 • 87

  روابط طولی مثلث قائم الزاویه_بخش 1

  محتوای رایگان
 • 88

  روابط طولی مثلث قائم الزاویه_بخش 2

  محتوای رایگان
 • 89

  مثال 1_روابط طولی مثلث قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 90

  مثال 2_روابط طولی مثلث قائم الزاویه

  محتوای رایگان
 • 91

  تشابه چند ضلعی های منتظم

  محتوای رایگان
 • 92

  مثال تشابه چند ضلعی های منتظم

  محتوای رایگان
 • 93

  تعریف چند ضلعی ها

  محتوای رایگان
 • 94

  چندضلعی های محدب و مقعر

  محتوای رایگان
 • 95

  مجموع زوایای داخلی چند ضلعی محدب

  محتوای رایگان
 • 96

  مجموع زوایای خارجی چند ضلعی محدب

  محتوای رایگان
 • 97

  تعداد قطرهای چند ضلعی محدب

  محتوای رایگان
 • 98

  مثال 1_ چندضلعی های محدب

  محتوای رایگان
 • 99

  مثال 2_ چندضلعی های محدب

  محتوای رایگان
 • 100

  مثال 3_ چندضلعی های محدب

  محتوای رایگان
 • 101

  چند ضلعی های منتظم

  محتوای رایگان
 • 102

  سه ضلعی منتظم (مثلث متساوی الاضلاع)

  محتوای رایگان
 • 103

  شش ضلعی منتظم

  محتوای رایگان
 • 104

  هشت ضلعی منتظم بخش اول

  محتوای رایگان
 • 105

  هشت ضلعی منتظم بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 106

  مثال 1 _ هشت ضلعی منتظم

  محتوای رایگان
 • 107

  مثال 2 _ هشت ضلعی منتظم

  محتوای رایگان
 • 108

  متوازی الاضلاع _ ویژگی 1 و 2

  محتوای رایگان
 • 109

  متوازی الاضلاع _ ویژگی 3

  محتوای رایگان
 • 110

  متوازی الاضلاع _ ویژگی 4 و 5

  محتوای رایگان
 • 111

  متوازی الاضلاع _ نکته 1

  محتوای رایگان
 • 112

  اثبات عکس ویژگی 1 و 2 متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 113

  اثبات عکس ویژگی 3 متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 114

  اثبات عکس ویژگی 4 و 5 متوازی الاضلاع

 • 115

  متوازی الاضلاع _ نکته 2

  محتوای رایگان
 • 116

  مثال 1 _ متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 117

  مثال 2 _ متوازی الاضلاع

  محتوای رایگان
 • 118

  مستطیل

  محتوای رایگان
 • 119

  لوزی و مربع

  محتوای رایگان
 • 120

  ذوزنقه _ ویژگی 1 و 2

  محتوای رایگان
 • 121

  ذوزنقه _ ویژگی 3

  محتوای رایگان
 • 122

  مثال1_ذوزنقه

  محتوای رایگان
 • 123

  مثال2_ذوزنقه

  محتوای رایگان
 • 124

  مساحت (مستطیل،مربع،متوازی الاضلاع)

  محتوای رایگان
 • 125

  مساحت (مثلث)

  محتوای رایگان
 • 126

  مساحت (چهارضلعی محدب)

  محتوای رایگان
 • 127

  مساحت (لوزی)

  محتوای رایگان
 • 128

  مساحت (ذوزنقه)

  محتوای رایگان
 • 129

  مثال مساحت ذوزنقه

  محتوای رایگان
 • 130

  مثلث قائم الزاویه_ویژگی 1 و 2

  محتوای رایگان
 • 131

  مثلث قائم الزاویه_ویژگی 3 و 4

  محتوای رایگان
 • 132

  مثلث قائم الزاویه _ویژگی 5

  محتوای رایگان
 • 133

  مثلث های قائم الزاویه خاص_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 134

  مثلث های قائم الزاویه خاص_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 135

  مثلث های قائم الزاویه خاص_بخش سوم

  محتوای رایگان
 • 136

  مثال مثلث های قائم الزاویه خاص

  محتوای رایگان
 • 137

  چند ضلعی های شبکه ای _ بخش اول

  محتوای رایگان
 • 138

  چند ضلعی های شبکه ای_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 139

  همرسی میانه های مثلث_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 140

  همرسی میانه های مثلث_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 141

  مثال همرسی میانه های مثلث

  محتوای رایگان
 • 142

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش اول

  محتوای رایگان
 • 143

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش دوم

  محتوای رایگان
 • 144

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش سوم

  محتوای رایگان
 • 145

  چهار ضلعی در چهار ضلعی_بخش چهارم

  محتوای رایگان
 • 146

  مثال 1_ چهار ضلعی در چهار ضلعی

  محتوای رایگان
 • 147

  مثال 2_ چهار ضلعی در چهار ضلعی

  محتوای رایگان
 • 148

  مساحت و کاربرد (مثلث متساوی الاضلاع) _ بخش 1

  محتوای رایگان
 • 149

  مساحت و کاربرد (مثلث متساوی الاضلاع) _ بخش 2

  محتوای رایگان
 • 150

  مساحت و کاربرد (مثلث متساوی الساقین)

  محتوای رایگان
 • 151

  مثال 1_مساحت و کاربرد

  محتوای رایگان
 • 152

  مثال 2_مساحت و کاربرد

  محتوای رایگان
 • 153

  معرفی فضای سه بعدی

  محتوای رایگان
 • 154

  وضعیت خط و صفحه در فضا

  محتوای رایگان
 • 155

  وضعیت دو صفحه در فضا

  محتوای رایگان
 • 156

  وضعیت دو خط در فضا

  محتوای رایگان
 • 157

  زاویه دو خط متنافر

  محتوای رایگان
 • 158

  ویژگی های خطوط متنافر_ویژگی 1

  محتوای رایگان
 • 159

  ویژگی های خطوط متنافر_ویژگی 2

  محتوای رایگان
 • 160

  مثال 1_خطوط متنافر

  محتوای رایگان
 • 161

  مثال 2_خطوط متنافر

  محتوای رایگان
 • 162

  تعامد خط بر صفحه

  محتوای رایگان
 • 163

  مثال 1_تعامد خط بر صفحه

  محتوای رایگان
 • 164

  مثال 2_تعامد خط بر صفحه

  محتوای رایگان
 • 165

  مثال 3_تعامد خط بر صفحه

  محتوای رایگان
 • 166

  تعامد دو صفحه

  محتوای رایگان
 • 167

  ریز نکات هندسه فضایی_نکته 1 روش های مشخص سازی یک صفحه

  محتوای رایگان
 • 168

  ریز نکات هندسه فضایی_نکته 2 توازی خط و صفحه

  محتوای رایگان
 • 169

  ریز نکات هندسه فضایی_نکته 3 توازی صفحه و صفحه

  محتوای رایگان
 • 170

  ریز نکات هندسه فضایی _نکته 4

  محتوای رایگان
 • 171

  ریز نکات هندسه فضایی_نکته 5

  محتوای رایگان
 • 172

  ریز نکات هندسه فضایی_نکته 6

  محتوای رایگان
 • 173

  ریز نکات هندسه فضایی_مثال نکته 6

  محتوای رایگان
 • 174

  صفحه منصف

  محتوای رایگان
 • 175

  مثال 1_ صفحه منصف

  محتوای رایگان
 • 176

  مثال 2_ صفحه منصف

  محتوای رایگان
 • 177

  صفحه عمود منصف

  محتوای رایگان
 • 178

  مثال صفحه عمود منصف

  محتوای رایگان
 • 179

  تفکر تجسمی بخش 1

  محتوای رایگان
 • 180

  تفکر تجسمی بخش 2

  محتوای رایگان
 • 181

  مروری بر اجسام فضایی (منشور و استوانه)

  محتوای رایگان
 • 182

  مروری بر اجسام فضایی (هرم و مخروط)

  محتوای رایگان
 • 183

  مروری بر اجسام فضایی (کره)

  محتوای رایگان
 • 184

  دوران بخش 1

  محتوای رایگان
 • 185

  دوران بخش 2

  محتوای رایگان
 • 186

  دوران بخش 3

  محتوای رایگان
 • 187

  مثال1_دوران

  محتوای رایگان
 • 188

  مثال2_دوران

  محتوای رایگان
 • 189

  مثال3_دوران

  محتوای رایگان
 • 190

  سطح مقطع

  محتوای رایگان
 • 191

  سطح مقطع های مکعب مستطیل

  محتوای رایگان
 • 192

  سطح مقطع های هرم چهار گوشه

  محتوای رایگان
هندسه دهم
مدت دوره
300دقیقه
تعداد فصل
0
تعداد جلسات
192
شرکت در دوره 150 هزار تومان
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
نیما اسدی نیا
درباره مدرس

دانش اموز