سرفصل دوره

  درس۱: مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

  محتوای رایگان
 • 2

  مراجعۀ دروس الصف السابع

  محتوای رایگان
 • 3

  کلمات پرسشی

  محتوای رایگان
 • 4

  کلمات پرسشی

  محتوای رایگان
 • 5

  کلمات پرسشی

  محتوای رایگان
 • 6

  اسامی اشاره

  محتوای رایگان
 • 7

  اسامی اشاره

  محتوای رایگان
 • 8

  کلمات پرسشی

  محتوای رایگان
 • 9

  صیغه های فعل ماضی

  محتوای رایگان
 • 10

  صیغه های فعل ماضی

  محتوای رایگان
 • 11

  صیغه های فعل ماضی

  محتوای رایگان
 • 12

  فعل ماضی منفی

  محتوای رایگان
 • درس۲: أَهَمّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ

  رایگان
 • 13

  اهمیۀ اللغۀ العربیۀ

  محتوای رایگان
 • 14

  اول شخصو دوم مفرد افعال مضارع

  محتوای رایگان
 • درس۳: مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ

  رایگان
 • 15

  مهنتک فی المستقبل

  محتوای رایگان
 • 16

  مثال فعل مستقبل

  محتوای رایگان
 • درس۴: اَلتَّجرِبَةُ الْجَديدَةُ

  رایگان
 • 17

  التجربۀ الجدیدۀ

  محتوای رایگان
 • 18

  سوم شخص مفرد و اول شخص جمع در فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 19

  فن ترجمه

  محتوای رایگان
 • درس۵: اَلصَّداقَةُ

  رایگان
 • 20

  الصداقۀ

  محتوای رایگان
 • 21

  کارکرد افعال ماضی

  محتوای رایگان
 • درس۶: فِي السَّفَرِ

  رایگان
 • 22

  فی السفر

  محتوای رایگان
 • 23

  دوم شخص جمع فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 24

  مثال فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 25

  کلمه پرسشی لماذا

  محتوای رایگان
 • 26

  فن ترجمه

  محتوای رایگان
 • درس۷: أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة

  رایگان
 • 27

  ارض الله واسعۀ

  محتوای رایگان
 • 28

  کلمه پرسشی متی

  محتوای رایگان
 • 29

  جمله

  محتوای رایگان
 • درس۸: اَلِعْتِمادُ عَلَی النَّفْسِ

  رایگان
 • 30

  الاعتمادو علی النفس

  محتوای رایگان
 • 31

  صیغه های فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 32

  صیغه های فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • درس۹: اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ

  رایگان
 • 33

  شلالات جمیلۀ

  محتوای رایگان
 • 34

  کلمات عند و ل

  محتوای رایگان
 • 35

  صیغه های فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 36

  صرف فعل مضارع

  محتوای رایگان
 • 37

  صرف فعل مضارع ۲

  محتوای رایگان
 • 38

  صرف فعل مضارع ۳

  محتوای رایگان
 • 39

  صرف فعل مضارع ۴

  محتوای رایگان
 • درس۱۰: اَلْحِکَمُ

  رایگان
 • 40

  الحکم

  محتوای رایگان
 • 41

  اعداد ترتیبی

  محتوای رایگان
عربی هشتم
مدت دوره
دقیقه
تعداد فصل
10
تعداد جلسات
41
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
سهیل علایی
درباره مدرس

 • 0
 • 0

سبد خرید