سرفصل دوره

  فصل۱: مخلوط و جدا سازی مواد

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

 • 2

  مواد

  محتوای رایگان
 • 3

  محلول

  محتوای رایگان
 • 4

  مثالی از مواد

  محتوای رایگان
 • 5

  مواد اسیدی و بازی

  محتوای رایگان
 • 6

  جداسازی مواد مخلوط از هم

  محتوای رایگان
 • فصل۲: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

  رایگان
 • 7

  تغییرات و خواص مواد

  محتوای رایگان
 • 8

  تغییرات شیمیایی

  محتوای رایگان
 • 9

  نشانه های یک تغییر شیمیایی

  محتوای رایگان
 • 10

  تغییر شیمیایی

  محتوای رایگان
 • 11

  واکنش دهنده ها

  محتوای رایگان
 • 12

  عوامل موثر بر سرعت واکنش شیمیایی

  محتوای رایگان
 • فصل۳: از درون اتم چه خبر

  رایگان
 • 13

  انواع مدل های نمایش اتم

  محتوای رایگان
 • 14

  اتم

  محتوای رایگان
 • 15

  مدل منظومه شمسی

  محتوای رایگان
 • 16

  مدل بور

  محتوای رایگان
 • فصل۹: الکتریسیته

  رایگان
 • 17

  جاذبه و دافعه

  محتوای رایگان
 • 18

  رسانا و نارسانا

  محتوای رایگان
 • 19

  روش های باردار کردن اجسام

  محتوای رایگان
 • 20

  الکتروسکوپ

  محتوای رایگان
 • 21

  مدار الکتریکی و اجزایش

  محتوای رایگان
 • فصل۱۰: مغناطیس

  رایگان
 • 22

  آهن ربا و ویژگی هایش

  محتوای رایگان
 • 23

  القای مغناطیسی

  محتوای رایگان
 • 24

  مثالی از قانون اهم

  محتوای رایگان
علوم هشتم
مدت دوره
دقیقه
تعداد فصل
15
تعداد جلسات
24
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
سید فرزاد موسوی
درباره مدرس

 • 0
 • 0

سبد خرید