سرفصل دوره

  فصل۱: مجموعه ها

  رایگان
 • 1

  معرفی نامه

 • 2

  تعریف مفاهیم ابتدایی در مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 3

  مثالی از مفاهیم ابتدایی در مجموعه ها 1

  محتوای رایگان
 • 4

  مثالی از مفاهیم ابتدایی در مجموعه ها2

  محتوای رایگان
 • 5

  مثالی از مفاهیم ابتدایی در مجموعه ها 3

  محتوای رایگان
 • 6

  مثالی از مفاهیم ابتدایی در مجموعه ها 4

  محتوای رایگان
 • 7

  تعمیم مبحث ابتدایی مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 8

  مثالی از مجموعه های برابر1

  محتوای رایگان
 • 9

  مثالی از مبحث زیرمجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 10

  مثالی از زیرمجموعه ها 2

  محتوای رایگان
 • 11

  مثالی از مبحث زیرمجموعه ها 3

  محتوای رایگان
 • 12

  انواع مجموعه اعداد

  محتوای رایگان
 • 13

  نوشتن مجموعه اعداد به زبان ریاضیات

  محتوای رایگان
 • 14

  تعمیم کلی مبحث مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 15

  مثالی از نوشتن مجموعه اعداد به زبان ریاضی 1

  محتوای رایگان
 • 16

  مثالی از نوشتن مجموعه اعداد به زبان ریاضی 2

  محتوای رایگان
 • 17

  مثالی از نوشتن مجموعه اعداد به زبان ریاضی 3

  محتوای رایگان
 • 18

  روابط کلی در بین مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 19

  تعمیم مبحث اشتراک دو مجموعه

  محتوای رایگان
 • 20

  تعمیم مبحث اجتماع دو مجموعه

  محتوای رایگان
 • 21

  مثالی از رابطه بین مجموعه و زبان ریاضیات

  محتوای رایگان
 • 22

  مثالی از ارتباط مجموعه ها با هم

  محتوای رایگان
 • 23

  مثالی از ارتباط مجموعه ها باهم 2

  محتوای رایگان
 • 24

  احتمال رخ دادن یک پیشامد در مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 25

  مثالی از احتمال رخ دادن یک پیشامد1

  محتوای رایگان
 • 26

  مثالی از احتمال رخ دادن یک پیشامد2

  محتوای رایگان
 • فصل۲: عددهای حقیقی

  رایگان
 • 27

  یاداوری اعداد گویا ومحاسبات کلیدی

  محتوای رایگان
 • 28

  مثالی از محاسبات عبارات گویا

  محتوای رایگان
 • 29

  نوشتن دو عدد گویا بین دو اعداد گویا متمایز

  محتوای رایگان
 • 30

  مثالی از نوشتن اعداد گویا بین دو عدد گویا متمایز 1

  محتوای رایگان
 • 31

  مثالی از نوشتن اعداد گویا بین دو عدد گویا متمایز 2

  محتوای رایگان
 • 32

  مثالی از نوشتن اعداد گویا بین دو عدد گویا متمایز 3

  محتوای رایگان
 • 33

  مثالی از نوشتن اعداد گویا بین دو عدد گویا متمایز 4

  محتوای رایگان
 • 34

  مقایسه دو عدد گویا باهم

  محتوای رایگان
 • 35

  مثالی از مقایسه دو عدد گویا باهم1

  محتوای رایگان
 • 36

  نمایش اعشاری اعداد

  محتوای رایگان
 • 37

  مثالی از مقایسه اعشاری اعداد گویا باهم 1

  محتوای رایگان
 • 38

  تعمیم مبحث انواع اعداد

  محتوای رایگان
 • 39

  مثالی از مبحث انواع اعداد1

  محتوای رایگان
 • 40

  مثالی از مقایسه انواع اعداد

  محتوای رایگان
 • 41

  مثالی از مقایسه انواع اعداد2

  محتوای رایگان
 • 42

  نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 43

  مثالی از نمایش اعدادگنگ بر روی محور اعداد 1

  محتوای رایگان
 • 44

  مثالی از نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد2

  محتوای رایگان
 • 45

  مثالی از نمایش اعداد گویا بر روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 46

  نشان دادن اعداد حقیقی بر روی محور اعداد

  محتوای رایگان
 • 47

  تعمیم کلی مفاهیم مجموعه ها

  محتوای رایگان
 • 48

  تعریف مبحث قدرمطلق

  محتوای رایگان
 • 49

  مثالی از مبحث قدر مطلق 1

  محتوای رایگان
 • 50

  مثالی از مبحث قدر مطلق 2

  محتوای رایگان
 • 51

  بیان قدرمطلق به زبان ریاضیات

  محتوای رایگان
 • 52

  مثالی از بیان قدرمطلق به زبان ریاضیات

  محتوای رایگان
 • فصل۳: استدلال و اثبات در هندسه

  رایگان
 • 53

  تعریف مبحث استدلال

  محتوای رایگان
 • 54

  مثالی از مبحث استدلال و اقسام آن

  محتوای رایگان
 • 55

  مثالی از مبحث استدلال و اقسام آن 2

  محتوای رایگان
 • 56

  مثالی از مبحث استدلال و اقسام آن 3

  محتوای رایگان
 • 57

  مثالی از مبحث استدلال و اقسام آن 4

  محتوای رایگان
 • 58

  تعریف چندضلعی و انواع آن

  محتوای رایگان
 • 59

  مثالی از مبحث چندضلعی ها 1

  محتوای رایگان
 • 60

  مثالی از مبحث چندضلعی ها 2

  محتوای رایگان
 • 61

  انواع حالت های هم نهشتی مثلث ها

  محتوای رایگان
 • 62

  مثالی از حالت هم نهشتی مثلث ها1

  محتوای رایگان
 • 63

  تعریف حالت هم نهشتی دو مثلث قائم الزوایه

  محتوای رایگان
 • 64

  مثالی از هم نهشتی مثلث ها 1

  محتوای رایگان
 • 65

  مثالی از هم نهشتی مثلث ها 2

  محتوای رایگان
 • 66

  مثالی از هم نهشتی مثلث ها 3

  محتوای رایگان
 • 67

  مثالی از کاربردهای هم نهشتی در پاره خط ها 4

  محتوای رایگان
 • 68

  مثالی از کاربرد هم نهشتی در مثلث ها5

  محتوای رایگان
 • 69

  تعریف مبحث تشابه

  محتوای رایگان
 • 70

  مثالی از مبحث تشابه1

  محتوای رایگان
 • 71

  مثالی از مبحث تشابه2

  محتوای رایگان
 • 72

  مثالی از مبحث تشابه 3

  محتوای رایگان
 • 73

  مثالی از مبحث تشابه 4

  محتوای رایگان
 • 74

  مثالی از مبحث تشابه 5

  محتوای رایگان
 • فصل۴: توان و ریشه

  رایگان
 • 75

  تعریف توان صحیح اعداد

  محتوای رایگان
 • 76

  مثالی از مبحث توان صحیح اعداد

  محتوای رایگان
 • 77

  یاداوری از قواعد محاسباتی در توان ها

  محتوای رایگان
 • 78

  مثالی از مبحث یاداوری قوانین توان ها

  محتوای رایگان
 • 79

  معادلات توانی

  محتوای رایگان
 • 80

  مثالی از مبحث معادلات توان دار 1

  محتوای رایگان
 • 81

  مثالی از مبحث معادلات توان دار 2

  محتوای رایگان
 • 82

  مقایسه اعداد توان دار با توان طبیعی

  محتوای رایگان
 • 83

  مثالی از مقایسه اعداد توان دار با توان اعداد طبیعی

  محتوای رایگان
 • 84

  تعریف نمادعلمی

  محتوای رایگان
 • 85

  مثالی از نمادعلمی

  محتوای رایگان
 • 86

  مثالی از نمادعلمی2

  محتوای رایگان
 • 87

  مثالی از نمادعلمی3

  محتوای رایگان
 • 88

  تعریف مبحث ریشه گیری

  محتوای رایگان
 • 89

  مثالی از مبحث ریشه گیری اعداد1

  محتوای رایگان
 • 90

  مثالی از مبحث ریشه گیری اعداد2

  محتوای رایگان
 • 91

  مثالی مبحث ریشه گیری اعداد3

  محتوای رایگان
 • 92

  مثالی از ریشه گیری اعداد 4

  محتوای رایگان
 • 93

  تعریف ضرب و تقسیم رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 94

  مثالی از ضرب و تقسیم رادیکال ها1

  محتوای رایگان
 • 95

  مثالی از ضرب و تقسیم رادیکال ها2

  محتوای رایگان
 • 96

  تعریف ساده کردن رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 97

  مثالی از ساده کردن رادیکال ها1

  محتوای رایگان
 • 98

  تعریف جمع و تفریق رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 99

  مثالی از جمع و تفریق رادیکال ها

  محتوای رایگان
 • 100

  تعریف گویا کردن مخرج کسرها

  محتوای رایگان
 • 101

  مثالی از مبحث گویا کردن مخرج کسرها1

  محتوای رایگان
 • فصل۵: عبارت های جبری

  رایگان
 • 102

  تعریف جمله در جبر

  محتوای رایگان
 • 103

  تعمیم مبحث جمله در جبر

  محتوای رایگان
 • 104

  مثالی از مفاهیم جبر

  محتوای رایگان
 • 105

  مثالی از مفاهیم جبر2

  محتوای رایگان
 • 106

  مثالی از درجه در عبارات چند جمله ای

  محتوای رایگان
 • 107

  تعریف نوشتن عبارات با استفاده از توان نزولی

  محتوای رایگان
 • 108

  مثالی از نوشتن عبارات با استفاده از توان نزولی

  محتوای رایگان
 • 109

  مثالی از نوشتن توان نزولی عبارات 2

  محتوای رایگان
 • 110

  تعریف مفهوم اتحاد و اتحاد مربع دو جمله ای

  محتوای رایگان
 • 111

  مثالی از اتحاد مربع دو جمله ای1

  محتوای رایگان
 • 112

  مثالی از اتحاد مربع دو جمله ای 2

  محتوای رایگان
 • 113

  تعریف تجزیه عبارات جبری

  محتوای رایگان
 • 114

  مثالی از تجزیه و ترکیب آن با اتحاد ها

  محتوای رایگان
 • 115

  مثالی از تجزیه و اتحاد مربع دو جمله ای

  محتوای رایگان
 • 116

  مثالی از اتحاد مربع دو جمله ای 3

  محتوای رایگان
 • 117

  تعریف اتحاد مزدوج و مربع سه جمله ای

  محتوای رایگان
 • 118

  مثالی از اتحاد مزدوج1

  محتوای رایگان
 • 119

  مثالی از اتحاد مزدوج2

  محتوای رایگان
 • 120

  مثالی از اتحاد مربع سه جمله ای1

  محتوای رایگان
 • 121

  مثالی از اتحاد مربع سه جمله ای 2

  محتوای رایگان
 • 122

  مثالی از تجزیه اتحاد مربع سه جمله ای1

  محتوای رایگان
 • 123

  مثالی از تجزیه اتحاد مزدوج1

  محتوای رایگان
 • 124

  تعریف اتحاد جمله مشترک

  محتوای رایگان
 • 125

  مثالی از اتحاد جمله مشترک

  محتوای رایگان
 • 126

  مثالی از اتحاد جمله مشترک2

  محتوای رایگان
 • 127

  مثالی از تجزیه اتحاد جمله مشترک

  محتوای رایگان
 • 128

  مثالی از تجزیه اتحاد جمله مشترک2

  محتوای رایگان
 • 129

  مثالی ترکیبی از تجزیه اتحادها

  محتوای رایگان
 • 130

  تعریف نابرابری

  محتوای رایگان
 • 131

  خواص نابرابری

  محتوای رایگان
 • 132

  تعریف نامعادله درجه اول

  محتوای رایگان
 • 133

  مثالی از مبحث نامعادله

  محتوای رایگان
 • 134

  مثالی از مبحث نامعادله2

  محتوای رایگان
 • 135

  مثالی از مبحث نامعادله3

  محتوای رایگان
 • 136

  مثالی از نابرابری و نامعادلات

  محتوای رایگان
 • فصل۶: خط و معادله های خطی

  رایگان
 • 137

  تعریف معادله خط

  محتوای رایگان
 • 138

  تعریف معادله خط2

  محتوای رایگان
 • 139

  مثالی از مبحث معادله خط

  محتوای رایگان
 • 140

  نکته مهم درباره معادله خط

  محتوای رایگان
 • 141

  مثال کلی از مبحث معادله خط

  محتوای رایگان
 • 142

  مثال کلی از مبحث معادله خط 2

  محتوای رایگان
 • 143

  مثال کلی از مبحث معادله خط 3

  محتوای رایگان
 • 144

  مثال کلی از مبحث معادله خط 4

  محتوای رایگان
 • 145

  مثالی از معادله خط

  محتوای رایگان
 • 146

  مثالی از معادله خط 2

  محتوای رایگان
 • 147

  مثالی از معادله خط 3

  محتوای رایگان
 • 148

  طریقه رسم خطوط

  محتوای رایگان
 • 149

  مثالی از طریقه رسم خطوط

  محتوای رایگان
 • 150

  تعریف شیب خط

  محتوای رایگان
 • 151

  ادامه مبحث شیب خط

  محتوای رایگان
 • 152

  مثالی از شیب خط

  محتوای رایگان
 • 153

  مثالی از شیب خط 2

  محتوای رایگان
 • 154

  ارتباط دوخط باهم

  محتوای رایگان
 • 155

  شیب خط

  محتوای رایگان
 • 156

  عرض از مبدا

  محتوای رایگان
 • 157

  روش های به دست آوردن عرض از مبدا

  محتوای رایگان
 • 158

  مثالی از عرض از مبدا

  محتوای رایگان
 • 159

  مثالی از عرض از مبدا 2

  محتوای رایگان
 • 160

  مثالی ترکیبی از شیب خط و عرض از مبدا

  محتوای رایگان
 • 161

  مثالی ترکیبی از شیب خط و عرض از مبدا 2

  محتوای رایگان
 • 162

  دستگاه معادلات خط

  محتوای رایگان
 • 163

  روش حذفی حل دستگاه

  محتوای رایگان
 • 164

  مثالی از روش حذفی حل دستگاه

  محتوای رایگان
 • 165

  مثالی از روش حذفی حل دستگاه 2

  محتوای رایگان
 • 166

  روش جایگزینی در حل دستگاه معادلات

  محتوای رایگان
 • 167

  مثالی روش جایگزینی در حل دستگاه معادلات

  محتوای رایگان
 • 168

  مثالی روش جایگزینی در حل دستگاه معادلات 2

  محتوای رایگان
ریاضی نهم
مدت دوره
دقیقه
تعداد فصل
8
تعداد جلسات
168
favorite
افزودن به لیست مورد‌علاقه‌ها
محمد مهدی قرائی
درباره مدرس

 • 0
 • 0

سبد خرید